Tag: Teffy Teffy

Teffy – Purple Lyrics

Intro: She did it to him so she’ld do it to you He did it to her so he’ld do it to you Hook Everything Purple, Everything Purple, Everything Purple x 2 Slow as a turtle Everything Purple, Everything Purple, Everything Purple Everything Purple, Everything Purple Smoking and smoking away, blazing and blazing for days, blazing away, Blazing and blazing away, blazing and blazing for days blazing away. Everything Purple x3 Slow as a turtle x3 Blazing, Faded x 2 Burning and burning all day, burning and burning away, burning all day, burning and burning for days burning away burning and running away ahh. Everything purple x 3 Verse Blowing and blowing away, Blowing and blowing all day , You know Im Teffy no play, You know im Teffy no games, You know im telling you take it Baby im tel...